Process no pirmās saziņas līdz jaunajam klimata risinājumam
  • Sazinieties ar uzstādītāju
  • Uzstādītājs apmeklē mājokli un izveido aprēķinu
  • Pieņemiet noteikto cenu
  • Tiek sākta uzstādīšana
  • Jaunais klimata risinājums ir gatavs lietošanai!