Një zgjidhje e qëndrueshme për shtëpinë tuaj

Lëvizni poshtë

mobile-white-livingroom.jpgdt-white-livingroom-header.jpg

Djegia e lëndëve djegëse fosile për energji vazhdon të cenojë shëndetin dhe mjedisin tonë. Ajo gjeneron deri në 85% të të gjithë ndotjes së grimcave që thithim nga ajri, duke nxitur ndryshimin e klimës me një shkallë të paprecedentë¹. Për të mbrojtur shëndetin dhe mjedisin tonë, Bashkimi Evropian ka paraqitur objektiva klimatike dhe energjitike, të përmbledhura në marrëveshjen e gjelbër evropiane. Kjo synon të integrojë sistemet ekzistuese evropiane të energjisë në një sistem më efikas dhe më të integruar, duke lidhur burimet e energjisë dhe infrastrukturën për të mbështetur dekarbonizimin. Për të përshpejtuar përparimin tonë drejt neutralitetit klimatik dhe për të përmbushur objektivat e Bashkimit Evropian, ne kemi nevojë për zgjidhje më efikase të kontrollit të klimës si në shtëpitë tona, ashtu edhe në ambientet komerciale.

Në Samsung, ne po bëjmë pjesën tonë.

Për shembull, me pompat tona të nxehtësisë, për të gjeneruar 4,5 kW energji, ato konsumojnë vetëm rreth 1 kW energji elektrike dhe gjenerojnë pjesën tjetër të energjisë nga ajri i jashtëm².

Thumbnail

Rikonceptimi i freonëve

Samsung po përshpejton kalimin në freonë me GWP më të ulët dhe po investon në alternativa më ekologjike. Numri GWP i një gazi i referohet sasisë së energjisë së ngrohjes që bllokon në atmosferë me kalimin e kohës, kështu që një numër më i ulët është më i mirë. Për shembull, këtë vit, ne do të prezantojmë pompën tonë të parë të ngrohjes me freon natyral, EHS Mono R290 - me GWP 3.

EHS HTLN Convenience v2 converted

Zbuloni zgjidhjet tona të klimës

Pavarësisht se çfarë zgjidhje kërkoni, Samsung është këtu për të përmbushur nevojat tuaja

¹ Burimi: Perera, F., 2017. Pollution from Fossil-Fuel Combustion is the Leading Environmental Threat to Global Pediatric Health and Equity: Solutions Exist. Revista Ndërkombëtare e Kërkimit Mjedisor dhe Shëndetit Publik, 15 (1), f.16.

² Bazuar në analizat e brendshme. COP (ngrohja nominale) mesatare e produkteve Samsung EHS është 4,52, prandaj ato janë më ekologjike krahasuar me sistemet e zakonshme të bojlerëve, që në përgjithësi kanë një COP prej mesatarisht 1,0.

³  Energjia elektrike e përftuar nga burimet e rinovueshme si dielli, era, gjeotermale, biomasa dhe hidrocentralet me ndikim të ulët shpesh quhet "energji elektrike e gjelbër". https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eeaglossary/greenelectricity#:~:text=Electricity%20produced%20from%20resources%20such,to%20as%20'green%20electricity

⁴  Kërkon aplikacionin SmartThings dhe llogarinë Samsung. Disponueshmëria, funksionaliteti dhe pajtueshmëria mund të ndryshojnë sipas rajonit. Kërkohet lidhja me kompletin Wi-Fi (shitet veçmas) dhe rrjetin me valë. Treguesit e konsumit dhe të kostove janë vlerësime dhe mund të devijojnë nga përdorimi dhe kostot aktuale. 

⁵  Për informacion të mëtejshëm mbi pajisjet e përputhshme me SmartThings, vizitoni këtë faqe: https://www.samsung.com/uk/smartthings/#worksWithSmartThings. Për më tepër, me ndihmën e SmartThings Hub, një gamë e gjerë pajisjesh të tjera shtëpiake inteligjente mund të integrohen në ekosistemin SmartThings.